หน้าหลัก
กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ระดับสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด้วยปัญหาผลสัมทฤธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 นักเรียนในสังกัดอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 19:55 โดย Apichat Phromfaiy
 • นักเรียน สพป.ชย.๑ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ ๕ รายการ ที่ประเทศฮองกง  นักเรียน สพป.ชย.๑ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ ๕ รายการ ๑.ชนะเลิศ หุ่นยนต์ชกมวย เด็กชายปรัชญา  พัดมี โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม  2.รองชนะเล ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 19:47 โดย Apichat Phromfaiy
 • กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับศึกษาธิการภาค 14 การจัด กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับศึกษาธิการภาค 14  ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 8 ปัทมปาณี โรงเร ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 20:05 โดย เกษณี สังดนตรี
 • ค่านิยมหลัก 12ประการ เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมค่านิยมหลัก 12ประการ
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 02:41 โดย cpm1 admin
 • ประกาศผล 1 โรางเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกผลงาน “1  โรงเรียน  1  อาชีพ  1   ผลิตภัณฑ์” โรงเรียนดีประจำตำบล   ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  5 – 6  กรกฎาคม  2559
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 03:16 โดย cpm1 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(ทุนวิจัย) ด้วย สพฐ. สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 4 ส.ค. 2559 18:49 โดย cpm1 admin
 • ประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มจังหวัดในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมสน ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 07:10 โดย cpm1 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments